Jan en Jeanine Photography
Fotograferen om dat het leuk is.

TFP overeenkomst.

Model fotocontract - Time for Photo (TFP)

Ondergetekenden:

Evenement   organisator

Naam

:

Model naam

:

Adres

:

Postcode/woonplaats

:

Telefoon

:

Email

:

Fotograaf

Naam                      

Adres                      

Postcode/Woonplaats

Telefoon               

Email                     

:                     

Website

:  


MuaH

Naam

:

Adres

:

Postcode/Woonplaats

:

Telefoon

:

Email

:

Website (optioneel)

Instagram (optioneel)Model

Naam                      

:

Model   naam

:

Adres                      

:

Postcode/Woonplaats

:

Telefoon

:

Email                       

:

Website (optioneel)

:

Instagram (optioneel)


Zijn overeengekomen dat er op ---------- (datum) te --------------- (Locatie),  een fotoshoot wordt gehouden met als onderwerp _____________________________________________(onderwerp) waarvoor de volgende afspraken zijn gemaakt:


 

Art. 1 - Het model verleent door het ondertekenen van deze overeenkomst aan de fotograaf het recht om het model te fotograferen op afgesproken dag en locatie. 

Art. 2 - Uit oogpunt van geldend fatsoen zal de fotograaf de menselijke waarde en de persoonlijke integriteit van het model niet aantasten. 

Art. 3 - Het model kan geen aanspraak maken op het eigendomsrecht en auteursrecht, en ook niet op het bezit van de gemaakte afbeelding(en) in welke vorm dan ook. 

Art. 4 - Het is voor het model toegestaan om de geleverde afbeelding(en) te gebruiken voor persoonlijke promotiedoeleinden, in welke vorm dan ook, particulier en/of t.b.v. het bedrijf waarvan hij/zij de eigenaar is, inclusief zijn/haar diensten en de producten die hij/zij verkoopt of verhandelt.

Andere toepassingen, zoals doorverkoop van foto's aan derden of commerciële publicaties ten behoeve van andere personen dan het model zelf, inclusief diensten en/of producten van anderen zijn niet toegestaan zonder vooraf verkregen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fotograaf. 

Art. 5 - Bij elke plaatsing van de geleverde afbeelding(en) dient de naam van de fotograaf vermeld te worden. Indien dit niet mogelijk is, moet(en) de geleverde afbeelding(en) voorzien van het logo van de fotograaf geplaatst worden.

Art. 6 - De fotograaf zal de gemaakte afbeeldingen niet aan derden leveren, in welke vorm dan ook, in licentie geven en/of door het verkopen van het auteursrecht, zonder vooraf verkregen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het model. 

Art. 7 - De fotograaf is vrij iedere uit deze fotosessie voortgekomen foto te bewerken, te wijzigen en/of te veranderen op iedere denkbare wijze, met inachtname van artikel 2. De hieruit voortgekomen producten vallen ook automatisch onder deze overeenkomst. 

Art. 8 - Het model verklaart van niemand toestemming nodig te hebben om deze verklaring rechtsgeldig te doen zijn. Indien het model minderjarig is dan zal de wettelijke vertegenwoordiger dit verklaren namens het model, door deze verklaring mede te ondertekenen. 

Art. 9 - Voor het maken van de afbeeldingen betaalt de fotograaf het model geen vergoeding, noch vice versa, in welke vorm dan ook, behalve dat het model de afbeelding(en) uit de fotosessie ontvangt in digitale vorm in ruil voor de investeringen van het model, zoals tijd en inspanning. De oplevering van de geselecteerde afbeelding(en) zal zo snel mogelijk zijn, maar in ieder geval binnen twee maanden na de selectie door het model. Voor zeer bewerkelijke opdrachten kan in overleg van deze termijn worden afgeweken. 

Art. 10 - De fotograaf bepaalt uit de selectie die gemaakt is door het model, welke afbeelding(en) uitgewerkt wordt/worden, en in welke mate. De afbeelding(en) wordt/worden in een gangbaar digitaal formaat, in een hoge resolutie 300 pixel per inch en een gangbare kleurenruimte en in low resolutie 72 pixel per inch opgeleverd aan het model. Afbeelding(en) wordt/worden in twee formaten geleverd, te weten: 5000pixels, en 1400pixels (langste zijde) met  één met logo van de fotograaf.  

Art. 11 - De fotograaf houdt het recht voor om de genomen afbeeldingen te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden, zowel particulier als bedrijfsmatig, inclusief zijn diensten, in welke vorm dan ook. De fotograaf zal geen persoonlijke gegevens publiceren van het model, behalve de voornaam en/of een digitale link naar een homepagina van het model, waaronder ook sociale media valt. 

Art. 12 - Alle gepubliceerde of te publiceren afbeeldingen zullen tevens aan het model geleverd worden. 

Art. 13 - Indien het model onder contract staat bij een modellenbureau, dan verklaart het model hierbij dat er toestemming is verkregen om deze fotosessie te doen en/of dat er door derden geen beperkingen zijn opgelegd of verplichtingen zijn die deze fotosessie of publicatie van de foto’s zouden kunnen verhinderen of beperken. 

Art. 14 - Tijdens de fotosessie kunnen foto's en/of video-opnames worden gemaakt die het werkproces van de fotograaf vastleggen. Deze opnames worden niet aan het model geleverd en dienen ter promotie van de fotograaf en worden niet aan derden geleverd of verkocht. De hier genoemde opnames vallen verder onder alle afspraken in dit contract. 

Art. 15 - Alle foto's die binnen 14 dagen na de sessie met het model gedeeld worden, zijn slechts ter inzage en alleen om foto('s) uit te selecteren. Deze zogenaamde contactfoto's mogen niet verder gedeeld, nabewerkt of gepubliceerd worden. Alleen de foto's die na selectie en uitwerking aan het model opgeleverd worden en in verdere communicatie aangeduid worden met “eindoplevering” vallen onder dit contract. 

Art. 16 – De uitgewerkte en opgeleverde foto's van de eindoplevering mogen niet verder bewerkt worden en alleen toegepast worden zoals opgeleverd. Uitgezonderd zijn beperkt uitsnijden, mits het geen afbreuk doet aan de foto, en het plaatsen van grafische inhoud, zoals teksten. 


Art. 17 – De Visagist (MuaH) is gelijkgesteld in rechten en plichten als het model, en zal voor de uitvoering van haar werk de aanwijzingen van de fotograaf volgen. 

  


Specifieke afspraken voor deze fotoshoot te …………………..

1.       Aantal op te leveren geselecteerde en bewerkte afbeeldingen: 3
- Extra bewerkte afbeelding zijn te bestellen in de twee formaten á 45 euro per afbeelding.
- Een bewerkte afbeelding op harde ophangbare achtergrond (Dibond circa 600 x 450) is te bestelling á 155 euro.

2.       Overige afspraken: 
- Roken is niet toegestaan op de locatie.
- Er mag alleen gebruik worden gemaakt van ruimte welke door de event organiserende wordt aangewezen.
- De fotograaf mag van de shoot een MP4 film maken voor promotie doeleinden.
- De fotograaf mag een door hem geselecteerde aantal foto’s op de FB site van de fotograaf plaatsen.
- De fotograaf mag door hem geselecteerde op zijn website plaatsen.

3.       Veiligheid;
-Het is de deelnemers niet toegestaan vrijelijk zich over de locatie te begeven of te klimmen op of te begeven in daar aanwezigen objecten zonder overleg met de organiserende.
- De organisatie is geen enkele zin een verantwoordelijkheid bij ongevallen of andere schades.
- De organisatie is geen enkele zijn verantwoordelijk te stellen bij het kwijtraken dan wel diefstal van eigendommen van het model.     

4.       Covid 19 virus regels;
- Er wordt tijdens de fotoshoot ten alle tijden een afstand gehouden van 2 meter.
- Op het moment dat u niet gefotografeerd wordt is dragen van een mondkapje verplicht.
- U dient vooraf een gezondheidsverklaring af te geven.
- U dient vooraf aan te geven dat u of uw gezinsleden niet in contact bent gekomen met het virus.
- Op de locatie dient u zich te houden aan de aanwijzingen van locatie eigenaar dan wel beheerder.


  

Handtekening voor akkoord van dit contract:

Fotograaf                                                                          Model, en indien minderjarig tevens wettelijk vertegenwoordiger

__________________________ (datum, plaats)        ______________________________ (datum, plaats)

__________________________ (handtekening)        ______________________________ (handtekening)

                                                                                              ______________________________ (Naam vertegenwoordiger)   

Organiserende                                                              Visagist (MuaH)                                                                            

__________________________ (datum, plaats)        __________________________ (datum, plaats)     

__________________________ (handtekening)        __________________________ (handtekening)     

                                

 
Map