Jan en Jeanine Photography
Fotograferen om dat het leuk is.

Inkoopvoorwaarden

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Van Jeanine Stage and Entertainment Group

Gedeponeerde versie

1.    ALGEMEEN

-                Deze algemene Inkoopvoorwaarden zullen van toepassing zijn op alle tussen Jeanine Stage and Entertainment Group / Jan & Jeanine Photography en /of een van haar        groepsvennootmaatschappijen in de zin van artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek (BW) hierna te noemen: als koper, opdrachtgever of aanbesteder  verder te noemen als “Opdrachtgever” enerzijds en de wederpartij als verkoper, opdrachtnemer of aannemer, verder steeds te noemen: “Opdrachtnemer" anderzijds, gesloten koopovereenkomsten, overeenkomsten tot het verrichten van diensten en (onder)aannemingsovereenkomsten, ook na het beëindigen van de rechtsverhouding.
-                 Het in het vorige lid bepaalde is mede van toepassing indien de relatie tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt onderhouden door en/of tot stand gekomen is door opdrachtgever ingeschakelde tussenpersonen;
-                 Tenzij uit het tekstverband het tegendeel volgt, wordt in deze voorwaarden onder opdrachtgever tevens verstaan de binnen de grenzen van hun bevoegdheid handelende tussenpersonen van opdrachtgever.
-                 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden afgeweken.
-                 Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van toepassing behoudens het geval dat zij schriftelijk door opdrachtgever worden geaccepteerd.
-                 Ingeval van strijdigheid van deze voorwaarden met overeenkomstig het vorige lid geaccepteerde algemene voorwaarden van Opdrachtnemer, prevaleren de bepalingen van de voorwaarden van opdrachtgever, behalve indien en voor zover de toepasselijkheid van bedoelde algemene voorwaarden van Opdrachtnemer door opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.
-                 Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht komen met enige bepaling van dwingend recht, of indien mocht blijken dat in rechte enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing wordt verklaard, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietig verklaarde dan wel vernietigde bepalingen Opdrachtgever in overleg met Opdrachtnemer nieuwe bepalingen zal vaststellen waarvan de inhoud en strekking welke zoveel mogelijk gelijk zijn aan de inhoud en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.
-                 Opdrachtnemer wordt verondersteld deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten en latere tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
-                 Opdrachtgever komt het recht toe deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen tijdig aan Opdrachtnemer worden toegezonden. Een wijziging treedt in op het moment dat de wijziging aan Opdrachtnemer is medegedeeld of kenbaar geworden.

  2.    TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING VAN OVEREENKOMST

-                  Een offerte van Opdrachtnemer wordt geacht onherroepelijk te zijn, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk heeft gesteld dat de offerte vrijblijvend is. 
-                  Heeft Opdrachtgever niet binnen uiterlijk 10 dagen na plaatsing van een order de schriftelijke orderbevestiging van Opdrachtnemer ontvangen, dan heeft Opdrachtgever het recht de order te annuleren, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
-                  Indien een schriftelijke order door Opdrachtgever wordt geplaatst zonder een daaraan voorafgaand aanbod van Opdrachtnemer dan komt de overeenkomst tot stand indien binnen 7 dagen na verzending van de order de getekende schriftelijke orderbevestiging van Opdrachtnemer door Opdrachtgever wordt ontvangen. De overeenkomst komt alsdan tot stand op het moment van ontvangst van de orderbevestiging.
-                  Op het moment dat de orderbevestiging afwijkt van de order, wordt de overeenkomst geacht tot stand gekomen te zijn op het moment dat Opdrachtgever middels een schriftelijke verklaring aangeeft de afwijkende orderbevestiging te hebben geaccepteerd.
-                  In geval een overeenkomst mondeling wordt aangegaan, wordt de uitvoering van de overeenkomst mondeling opgeschort tot het moment dat de schriftelijke bevestiging van de order door Opdrachtgever wordt verzonden.
-                  Mocht Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht meerwerk verrichten, dan zal  Opdrachtgever alleen gehouden zijn tot betaling indien zij dit meerwerk conform dit artikel heeft geaccepteerd. In het geval er geen acceptatie van de zijde van Opdrachtgever heeft plaatsgevonden, wordt het meerwerk geacht voor rekening en risico van Opdrachtnemer te hebben plaatsgevonden.

 3.    UITBESTEDING EN OVERDRACHT

-                  Opdrachtnemer mag de opdracht of een deel daarvan niet aan derden overdragen of uitbesteden, tenzij Opdrachtgever voor bepaalde gedeelten van de opdracht daartoe schriftelijke toestemming geeft.
-                  Opdrachtgever heeft het recht aan de toestemming bepaalde voorwaarden te verbinden.
-                  Door Opdrachtgever gegeven toestemming ontslaat Opdrachtnemer niet van enige verplichting uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.

 4.   TEKENINGEN, MODELLEN EN GEREEDSCHAPPEN

-                  De tekeningen, modellen en gereedschappen die Opdrachtgever bij de opdracht aan Opdrachtnemer verstrekt, of die Opdrachtnemer voor de opdracht heeft gemaakt of laten maken, blijven of worden eigendom van Opdrachtgever en worden door Opdrachtnemer daartoe van duidelijke kenmerken voorzien. Opdrachtgever  geldt als hun maker of ontwerper. 
-                  Opdrachtnemer zal voornoemde zaken uiterlijk bij de laatste aflevering van de zaken aan Opdrachtgever (terug) zenden, tenzij anders overeengekomen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever betaling kan aanhouden totdat zij worden (terug) gezonden, en/of op de betaling in mindering kan brengen de kosten gemoeid met een vervanging van het niet (terug) gezondene. 
-                  Opdrachtnemer zal de door Opdrachtgever verstrekte informatie, tekeningen, modellen, keuringseisen,  etc., uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor Opdrachtgever de betreffende gegevens heeft  verschaft. Opdrachtnemer zal zich met name onthouden van iedere (verdere) verspreiding, vermenigvuldiging of openbaarmaking van de gegevens zonder toestemming van Opdrachtgever.

 

  5.    SOFTWARE

-                Software die door de Opdrachtnemer in opdracht genomen wordt dient volledig vrij in gebruik te zijn van de opdrachtgever en bij doorverkoop ook van de Cliënt van opdrachtgever.
-                Software dient volledig in de Nederlandse taal te zijn en voorzien van duidelijke Installatie en gebruikshandleidingen.
-                De opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle schade die de software op computersystemen, netwerken en/of productiemachines ontstaat.
-                Updates van de software wordt door de Opdrachtnemer voor een periode van 5 jaar gratis aan Opdrachtgever of diens cliënt ter beschikking gesteld.
-                De opdrachtnemer geeft 24 maanden volledige garantie op de software en de installatie ervan. 

 6.    MACHINES, APPARATEN EN INSTALLATIES

-                Machines, apparaten en installaties die door de Opdrachtnemer in opdracht genomen wordt dient volledig vrij in gebruik te zijn van Opdrachtgever en bij doorverkoop ook van de Cliënt van Opdrachtgever .  
-                De Goederen dient voorzien te zijn, in drievoud, van de volgende documenten in Nederlandse taal; 
·                  Afname rapporten.
·                  CE certificaat.
·                  Document land van oorsprong.
·                  Onderdelenlijst met beschrijving, onderdeel nummer, fabrikant naam en diens onder deelnummer.
·                  Elektrische Schema’s.
·                  Installatie handleiding.
·                  Gebruikers handleiding.
·                  Programmeer handleiding.
·                  Handleiding veiligheidsvoorschriften.
-                De opdrachtnemer zal er zorg voor dragen dat de machines, apparaten en installaties geheel volgens de wet- en regelgeving van Nederland zijn uitgevoerd.
-                De opdrachtnemer zal de machines en installaties voorzien van instructie en veiligheid borden in de Nederlandse taal aangevuld met de hierop betrekking hebbende symbolen.
-                De opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle schade die de machine of installaties op andere systemen, netwerken en/of productiemachines ontstaat.
-                De opdrachtnemer geeft zijn vastgestelde garantie, minimaal moet deze zijn 24 maanden volledige garantie op de machine en installaties en de installatie ervan, voor de besturing geld een garantie termijn van 36 maanden. De garantie gaat in na volledige ingebruikneming bij Opdrachtgever of diens Cliënt bij doorverkoop van de goederen. 

 

  7.    INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

-                  Opdrachtnemer garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van de door haar geleverde zaken, of van de door haar ten behoeve van Opdrachtgever gekochte of vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten, patenten, licenties of andere rechten van derden.
-                  In geval van inbreuk zal Opdrachtnemer Opdrachtgever volledig schadeloos stellen en verder:

·                  de zaak vervangen door een gelijkwaardige zaak, dan wel de zaak zodanig aanpassen dat niet langer inbreuk wordt gemaakt.
-                  Opdrachtgever is de rechthebbende op alle industriële en intellectuele eigendomsrechten die ontstaan door c.q. het gevolg zijn van de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer, zijn personeel of derden die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
-                  Op eerste verzoek van Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer haar medewerking aan formaliteiten noodzakelijk om de in het vorige lid bedoelde eigendomsrechten ten behoeve van Opdrachtgever te vestigen en/of te bekrachtigen.
-                  Alle voorwerpen van de in dit artikel bedoelde industriële en intellectuele eigendomsrechten worden door Opdrachtnemer voor zijn rekening duidelijk als eigendom van Opdrachtgever gemerkt. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken, die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in dit artikel bedoelde rechten en zal Opdrachtgever alle schade vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk.
-                  Hiertoe behoort o.a. het intellectueel eigendomsrecht op alle informatie die Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst vervaardigt en/of verstrekt berust te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verkrijgt daarmee het vrije gebruiksrecht. De vergoeding voor dit gebruiksrecht is in de prijs inbegrepen.
 

 8.    CERTIFICATEN, ATTESTEN, INSTRUCTIEBOEKEN

-      Indien in de opdracht certificaten, attesten en/of instructieboeken worden verlangd, draagt Opdrachtnemer er zorg voor dat deze direct bij aflevering der zaken in drievoud in het bezit van Opdrachtnemer zijn, bij gebreke waarvan betaling wordt opgeschort.
-      Alle Certificaten, attesten en/of instructieboeken dienen in de Nederlandse taal te zijn.

9.    AANSPRAKELIJKHEID

-                  Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schadegevallen die door hem en/of zijn personeel zijn veroorzaakt. Dit omvat ook de schade als gevolg van het niet, onvoldoende of onjuist verrichten van de overeengekomen verplichtingen, waaronder, doch niet beperkt tot, alle bedrijfs- en gevolgschade, kosten voor juridische bijstand en kosten in verband met het inschakelen van deskundigen. 
-                  Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever van alle financiële gevolgen van aanspraken van derden in enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, waaronder de door Opdrachtnemer geleverde zaken.
-                  Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Opdrachtgever een schikking treffen met die derden, dan wel zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met Opdrachtgever -één en ander ter beoordeling van Opdrachtgever -verweren tegen aanspraken als hiervoor bedoeld. Bovenstaande is eveneens van toepassing, indien de geleverde zaken worden doorverkocht aan derden.

 

10. LEVERTIJD 

-                  Opdrachtnemer levert de zaken op het tijdstip dat bepaald is in de opdracht, tenzij Opdrachtgever schriftelijk in een ander tijdstip heeft toegestemd.
-                  Opdrachtnemer is in verzuim zodra hij de zaken niet levert op het tijdstip dat bepaald is in de opdracht, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling van Opdrachtgever is vereist.
-                  Zodra Opdrachtnemer een overschrijding van de overeengekomen levertijd verwacht, zal hij Opdrachtgever onverwijld schriftelijk hierover onder opgave van de redenen van vertraging inlichten.
-                  Bij verzuim hiervan, wordt een later beroep op zodanige redenen niet aanvaard. Onverminderd het recht van Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in art. 28, overleggen partijen of, en zo ja, op welke wijze, de gerezen situatie alsnog naar genoegen van Opdrachtgever kan worden geregeld.
-                  Bij gehele of gedeeltelijke te late aflevering van de zaken kan Opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleren overeenkomstig art. 28, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Leveringen zullen DDP productielocatie worden geleverd, overeenkomstig de laatste INCO condities, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
-                  Elke levering dient te zijn voorzien van een herkenbaar Opdrachtgever ordernummer, hoeveelheid en omschrijving.
-                  Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer verzoekt de levering uit te stellen, zal Opdrachtnemer de zaken deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor Opdrachtgever opslaan, beveiligen en verzekeren.
-                  In geval van niet-nakoming door Opdrachtgever van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst, heeft Opdrachtnemer nimmer het recht zijn verplichtingen uit de overeenkomst, waaronder zijn verplichting tot (op)levering op te schorten.


11. 
BOETE BIJ TE LAAT LEVEREN

-                Opdrachtnemer levert de zaken niet op het tijdstip dat bepaald is in de opdracht, dan heeft Opdrachtgever automatisch recht op een betaling van een boete door de Opdrachtnemer van 2% van de aanneemsom per week van levertijd overschrijding.
-                Het totaal van de boete bedraagt maximaal 10%. De boete sluit niet uit de schade vergoedingen voorkomende uit andere artikelen van deze voorwaarden waarop Opdrachtgever recht kan maken.
-                Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de boete te verrekenen met de rekeningen van de Opdrachtnemer.

 12. BETALING

-                  Opdrachtnemer zal door Opdrachtgever verschuldigde bedragen niet eerder factureren dan op de datum van aflevering van de volledig geleverde prestatie. Bij volledige en correcte uitvoering van de overeenkomst voldoet Opdrachtgever een ter zake gefactureerd bedrag binnen 120 dagen na factuurdatum.
-                  Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd, bedragen die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is, te verrekenen met al hetgeen Opdrachtgever te eniger tijd al dan niet opeisbaar van Opdrachtnemer heeft of zal hebben te vorderen.
-                 Elke factuur bevat minstens de volgende informatie:
·                  inkoopordernummer van Opdrachtgever;
·                  artikel nummer, indien van toepassing met omschrijving;
·                  gebruikte eenheden; en BTW identificatienummer van Opdrachtnemer .
-                 Bij de factuur moet zijn bijgesloten:
·                  kopie van de door Opdrachtgever afgetekende pakbon en/of werkopdracht;
·                  kopieën van, indien van toepassing, alle documenten van import.
·                  Document of land van oorsprong
·                  Kopie van CE verklaring
·                  Kopie stikstof certificaat en Co2 verklaring
-                  Facturen, die aan Opdrachtgever worden toegezonden na verloop van twaalf maanden te rekenen van de volledige aflevering van de prestatie, worden niet geaccepteerd en door verloop van voornoemde periode vervalt het recht van Opdrachtnemer op betaling van die facturen.
-                  Opdrachtgever is bevoegd, alvorens betaling plaatsvindt, naast of in plaats van eigendomsoverdracht te verlangen dat Opdrachtnemer voor zijn rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor Opdrachtgever acceptabele bankinstelling om nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer zeker te stellen.
-                  Betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in ten aanzien van in deze voorwaarden opgenomen rechten van Opdrachtgever.
-                  Opdrachtgever is nimmer verplicht om rente, schade en/of kosten aan de Opdrachtnemer, in welke vorm dan ook, te betalen welke deze heeft ter verkrijging van zijn betaling dan wel betalingsrechten.

13. PRIJZEN

-                 De prijzen in de orders zijn inclusief kosten voor verzekering, verpakking, emballage, laden, transport, lossen, testen, import- en exportheffingen, douanerechten en/of overige belastingen, doch exclusief BTW Prijzen zijn niet onderhevig aan enige aanpassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

14. INSPECTIE

-                  Opdrachtgever, of derden in opdracht van Opdrachtgever, hebben te allen tijde het recht de bestelde zaken, waar dan ook, te inspecteren of te keuren. Opdrachtnemer licht Opdrachtgever tijdig in over het tijdstip waarop een goed gereed is voor een inspectie of keuring, zodat Opdrachtgever haar opdrachtgevers of derden daarbij tegenwoordig kunnen zijn, en hij verschaft alle voor een inspectie of keuring benodigde informatie en faciliteiten.
-                  De noodzakelijke keuringskosten zijn voor rekening van Opdrachtnemer. Inspectie of goedkeuring ontslaat Opdrachtnemer niet van enige garantieverplichting en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloei(t)(en) uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Bij afkeuring heeft Opdrachtgever behalve de bevoegdheden voorzien in artikel 28, het recht om binnen een door haar te stellen termijn levering te verlangen van nieuwe zaken die wel aan de keuringseisen voldoen, zonder tot enige extra vergoeding gehouden te zijn.

15. MILIEU / ARBO

-                  Opdrachtnemer handelt in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten op het gebied van milieuzorg, de zorg voor arbeidsomstandigheden en de ILO Conventie 138 m.b.t. Kinderarbeid.
-                  Hiernaast zal Opdrachtnemer een beleid voeren dat gericht is op productgerichte milieuzorg, inclusief Stikstof en Co2
-                  Indien veiligheidsinformatiebladen bestaan van een product, dient Opdrachtnemer deze bladen voor de eerste levering toe te sturen.
-                 Verpakkingen dienen te bestaan uit het hoogst mogelijke milieu vriendelijke grondstof gemaakt te zijn, en de Opdrachtnemer geeft een duidelijk schriftelijk overzicht waar ze uit vervaardigt zijn. Daarnaast zal de Opdrachtnemer de recycling verzorgen, de vergoeding hiervoor is in de prijs inbegrepen.
 

16. DEFENSIE GOEDEREN / MASSA VERNIETIGINGSWAPENS

-                Opdrachtnemer handelt in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten op het gebied van het   leveren van defensie goederen en massavernietigingswapens. Hij vrijwaart Opdrachtgever te allen tijde voor de gevolgen van zijn handelen in deze.
-                Opdrachtnemer zal Opdrachtgever geen goederen leveren welke mogelijk ook inzetbaar zijn voor de fabricage van dergelijke wapens, zonder dit eerst schriftelijk aan te geven, en dan nog alleen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

17. VERPAKKING EN VERZENDING

-                 De producten moeten behoorlijk zijn verpakt en volgens eisen en instructies van Opdrachtgever zijn gemerkt en dienen bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat te bereiken.
-                  Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoldoende verpakking.
-                  Alle verpakkingsmateriaal blijft eigendom van Opdrachtnemer. Hij verplicht zich voor eigen rekening en risico het materiaal terug te nemen of te laten vernietigen, ook indien zulks geschiedt door de zorg van Opdrachtgever. Retourzendingen van verpakkingsmateriaal geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtnemer naar een door deze op te geven bestemming.

 18. EIGENDOM

-                  De eigendom van de zaken gaat over van Opdrachtnemer op Opdrachtgever op het moment van levering.
-                  Opdrachtgever is bevoegd te verlangen dat de overdracht van de eigendom van zaken en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen op een eerder tijdstip zal plaatsvinden. Opdrachtnemer zal alsdan de zaken en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen voor haar rekening merken als herkenbaar eigendom van Opdrachtgever en Opdrachtgever vrijwaren voor verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden.

19. KWALITEIT EN GARANTIE

-                 Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst en dat de zaken beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd, vrij zijn van gebreken, geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan de wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften alsmede aan de binnen de branche gehanteerde leverings-, veiligheids-, kwaliteits-, arbo,- en milieueisen, alle zoals deze gelden op het moment van levering.
-                  Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Opdrachtgever een presentatie, demonstratie c.q. instructiebijeenkomst organiseren omtrent de toepassing en het gebruik, in de meest ruime zin van het woord, van de geleverde zaken. Opdrachtnemer zal hiervoor geen additionele kosten bij opdrachtgever in rekening brengen.
-                  Wanneer het goed gedurende de wettelijke toepasselijke verjaringstermijn, na de oplevering ervan enig gebrek vertoont, zal Opdrachtnemer dit onverwijld in overleg met Opdrachtgever herstellen of vervangen. Maakt het goed deel uit van een groter object, zoals b.v. een gebouw of een technische installatie, dan begint de hiervoor genoemde periode te lopen bij de oplevering van dat grotere object, onverschillig door wie het overige gedeelte van dat object is vervaardigd of geleverd. Alle aan herstel of vervanging van het gebrek en de wederingebruikstelling van het goed, indien het tot een groter object behoort, de wederingebruikstelling van dat object, verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtnemer .
-                  Indien Opdrachtnemer het gebrek te laat en/of niet behoorlijk wegneemt, of opheffing van het gebrek geen uitstel kan lijden, staat het Opdrachtgever vrij -na schriftelijke kennisgeving -het ter zake nodige op kosten van Opdrachtnemer uit te voeren of te laten uitvoeren. Na aflevering van het vervangende of herstelde goed en vanaf de wederingebruikstelling ervan of, indien het tot een groter object behoort, de wederingebruikstelling van dat object, vangen alle daarop betrekking hebbende garantieperiodes opnieuw aan.
-                  Buiten de vermelde garantie regelingen is de minimum garantie looptijd voor machines, gereedschappen en toebehoren welke bestemd zijn voor doorverkoop 24 maanden op de machine, gereedschappen en toebehoren en 36 maanden op de besturing hiervan. De looptijd van de garantie gaat bij dezen in op het moment van volledige oplevering bij de Cliënt van Opdrachtgever. 

20. GEHEIMHOUDING

-                  Opdrachtnemer garandeert de geheimhouding tegenover derden van alle bedrijfsinformatie afkomstig van Opdrachtgever, die op enigerlei wijze te hare kennis is gekomen of gebracht.
-                  Het is Opdrachtnemer niet toegestaan op de overeenkomst betrekking hebbende bedrijfsinformatie te vermenigvuldigen of aan derden ter inzage te geven anders dan noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
-                  Alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde bedrijfsinformatie blijft te allen tijde eigendom van Opdrachtgever en dient voor rekening van Opdrachtnemer op eerste verzoek aan Opdrachtgever te worden geretourneerd.
-                  Opdrachtnemer zal de in dit artikel genoemde verplichtingen tevens opleggen aan haar personeel en aan derden die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
-                  De aan de hand van gezamenlijke ontwikkelingen van zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer tot stand gebrachte zaken en/of diensten mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever niet voor doeleinden van derden worden aangewend.

21. PERSONEEL, EQUIPMENT EN MATERIALEN

-                  Door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld personeel zal voldoen aan door Opdrachtgever gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.
-                  Indien naar het oordeel van Opdrachtgever sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel is Opdrachtgever bevoegd om de verwijdering van dit personeel te gelasten en is Opdrachtnemer verplicht tot onverwijlde vervanging, met inachtneming van het voorgaande lid bepaalde van dit artikel.
-                 Opdrachtgever heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken materialen en equipement, waaronder gereedschappen, en tot identificatie van personeel dat door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken.
-                 Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken materialen en equipement bij inspectie of keuring, als in het vorige lid bedoelt, geheel of gedeeltelijk afkeurt, is Opdrachtnemer verplicht tot onverwijlde vervanging van de afgekeurde materialen en equipement.
-                 Opdrachtnemer dient voor de aanvang van de werkzaamheden toestemming aan Opdrachtgever te vragen om van ander dan eigen personeel gebruik te maken. Voor of tijdens de uitvoering van de opdracht behoort Opdrachtnemer desgevraagd schriftelijk opgave te kunnen verstrekken aan Opdrachtgever van alle personalia en van alle arbeidsvoorwaarden (en de wijzigingen daarin) van al het toezichthoudende en uitvoerende personeel dat de opdracht uitvoert.
-                 Alle personeelsleden die de opdracht uitvoeren, moeten in het bezit zijn van een schriftelijk, door Opdrachtnemer ondertekend bewijs, waaruit blijkt dat zij als zodanig voor Opdrachtnemer werkzaam zijn. Dit bewijs moet bij het betreden van het terrein van Opdrachtgever aan de receptie worden getoond .
-                 Indien de activiteiten worden uitgevoerd op een andere locatie, bijvoorbeeld een Cliënt van Opdrachtgever, dan gelden minimaal bovenstaande regels aangevuld met de regels van de locatie waar de activiteiten worden uitgevoerd. 


 22. NALEVING FISCALE- & SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN

-                Indien de Wet van 4 juni 1981 (Staatsblad 1981, nr. 360, de "Wet Ketenaansprakelijkheid") de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen" of de Verleggingsregeling Omzetbelasting" op de overeenkomst van toepassing is of zijn, dient Opdrachtnemer aan alle uit de wet/wetten en/of regeling voortvloeiende verplichtingen (onder andere inzake administratie) te voldoen.
Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken gegrond op de in dit lid genoemde wettelijke regelingen.
-             De door Opdrachtnemer uit te voeren betalingen zullen eventueel op G-rekeningen of rechtstreeks bij de belastingdienst/UVW instanties worden gedaan.
-             Opdrachtnemer is verplicht om desgevraagd naam en adres van de betrokken afdelingen van de belastingdienst en/of bedrijfsvereniging(en), alsmede het nummer van inschrijving bij de belastingdienst  c.q. bedrijfsvereniging(en) voor de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan Opdrachtgever op te geven.

23. WERKTIJDEN

-                De werktijden van het in artikel 21 bedoelde personeel zijn, tenzij anders is overeengekomen, gelijk aan die welke zijn vastgesteld voor het personeel werkzaam bij Opdrachtgever of diens Cliënt indien de werkzaamheden bij deze Cliënt worden verricht. 

24. WERKZAAMHEDEN, ORDEMAATREGELEN, ENZ.

-                De bepalingen betreffende orde en veiligheid, van kracht bij Opdrachtgever of diens Cliënt, gelden onverkort óók voor het personeel van Opdrachtnemer c.q. de door hem ingeschakelde derden, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever heeft het recht om bij aankomst of vertrek op of van het terrein of het werk te onderzoeken welke voorwerpen Opdrachtnemer en al degenen die de opdracht uitvoeren met zich voeren.
-                Opdrachtnemer draagt voor zijn rekening zorg voor alle hulpmaterialen, gereedschap en bedrijfskleding die hij voor zijn werk nodig heeft, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Wanneer Opdrachtnemer hulpmateriaal en gereedschap van Opdrachtgever of diens Cliënt gebruikt, is hij verplicht dit zodra mogelijk terug te geven in de staat waarin hij het ontving. Gebreken dienen terstond te worden gemeld.
-             De zaken waarvan Opdrachtnemer zich bediend zullen moeten voldoen aan de door Opdrachtgever en / of diens Cliënt daaraan te stellen eisen van veiligheid, onverminderd de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer volgens artikel 9.

25. OPSLAG

-                Opdrachtnemer mag niet meer materiaal op het terrein van Opdrachtgever of diens cliënt opslaan dan naar het oordeel van Opdrachtgever of diens cliënt nodig is voor de onmiddellijke uitvoering van de opdracht. De door Opdrachtnemer en/of anderen die de opdracht uitvoeren, opgeslagen zaken zijn voor risico van Opdrachtnemer .
-                Opdrachtnemer doet dagelijks alle vuil, afval, overtollige materialen en stoffen achtergelaten door degenen die de opdracht uitvoeren, verwijderen. Hij zal alle door niet- naleving daarvan veroorzaakte schade en kosten aan Opdrachtgever of diens Cliënt vergoeden en Opdrachtgever en diens Cliënt vrijwaren voor aanspraken van derden te dezer zake.
-                Materiaal dat in eigendom toebehoort aan Opdrachtnemer en aanwezig is op het terrein van Opdrachtgever of diens Cliënt, dient door Opdrachtnemer duidelijk gemerkt te zijn als herkenbaar eigendom van Opdrachtnemer. Bij het ontbreken hiervan, wordt materiaal aanwezig op het terrein van Opdrachtgever of diens Cliënt geacht eigendom te zijn van Opdrachtgever of diens Cliënt.

26. STAKING

-                Opdrachtgever betaalt geen lonen en/of andere vergoedingen ten behoeve van personeel dat voor Opdrachtnemer de opdracht uitvoert, noch kosten van de in het kader van de opdracht door Opdrachtnemer en/of door vennootschappen of personen werkzaam voor hem, gebruikte werktuigen en hulpmiddelen over de periode dat deze personen verhinderd zijn om te werken, of deze werktuigen en hulpmiddelen niet gebruikt kunnen worden ten gevolge van een staking van deze of andere bij Opdrachtgever werkzame werknemers.
-             Bovenstaand geld ook voor activiteiten bij de Cliënt van Opdrachtgever.

27. OVERMACHT

-                Ingeval Opdrachtnemer als gevolg van niet toerekenbare tekortkoming van blijvende aard is verhinderd uitvoering aan de overeenkomst te geven is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat daardoor een verplichting tot schadevergoeding voor Opdrachtgever ontstaat met onmiddellijke ingang te ontbinden.
-                Indien Opdrachtnemer door een niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard verhinderd wordt haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (verder) uit te voeren, heeft Opdrachtgever het recht die de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot op het tijdstip waarop uitvoering weer mogelijk wordt. Blijkt ten gevolge van de opschorting latere uitvoering niet meer mogelijk of niet meer zinvol te zijn, dan is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat daardoor een verplichting tot schadevergoeding voor Opdrachtgever ontstaat met onmiddellijke ingang te ontbinden.

28. ONTBINDING

-                Opdrachtgever heeft, onverminderd haar recht op schadevergoeding, het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden volgens de wet wanneer:
·      Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn verplichtingen nakomt;
·      Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling wordt verleend;
·      beslag op een belangrijk deel van de bedrijfseigendommen van Opdrachtnemer wordt gelegd;
·      beslag bij Opdrachtnemer wordt gelegd op zaken bestemd voor de opdracht;
·      de onderneming van Opdrachtnemer wordt stilgelegd of geliquideerd.
-             Bij gedeeltelijke ontbinding heeft Opdrachtgever onverminderd haar recht op schadevergoedingen, te harre keuze het recht:reeds geleverde maar niet (meer) te gebruiken zaken voor rekening en risico van Opdrachtnemer naar hem terug te sturen, en de voor deze zaken reeds gedane betalingen terug te vorderen; na schriftelijke kennisgeving de opdracht zelf of door derden te laten voltooien, eventueel met gebruikmaking van het reeds door Opdrachtnemer geleverde, in welk geval achteraf een vergoeding kan worden overeengekomen. Alle vorderingen die Opdrachtgever ten gevolge van de ontbinding mocht hebben of verkrijgen, inclusief haar eventuele schadevergoedingsvordering, zijn terstond en geheel opeisbaar.


 29. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

-                Elke transactie en elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
-                Toepasselijkheid van artikel 7:23 lid 1 en 2 van het BW wordt uitgesloten.
-                Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met, de overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen, voor zover de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waarin de vestigingsplaats van Opdrachtgever is gelegen.
-             Het in lid 2 bepaalde laat onverlet het recht van Opdrachtgever om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter .

 

 
Map